Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Działalność lobbingowa

  Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu powiatu w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

  Kwestie związane załatwianiem spraw w Starostwie Powiatowym w Parczewie dotyczących prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały zarządzeniem  nr  6/2016 Starosty Parczewskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników starostwa wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział