Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Ważna inforamcja na dole strony: Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie parczewskim w 2024 r.

 Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2024 r. punkt świadczący nieodpłatną pomoc prawną oraz mediację w Starostwie Powiatowym w Parczewie oraz w Urzędzie Gminy Siemień, prowadzi dyżury według poniższego harmonogramu.

Stacjonarne dyżury radcy prawnego z ramienia Fundacji Honeste Vivere są prowadzone od dnia 2 stycznia 2024 r. w Milanowie, Podedwórzu, Sosnowicy, Dębowej Kłodzie i Jabłoniu, według poniższego harmonogramu.
Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 14 70 (czynny tylko w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Parczewie) lub samodzielnie na stronie internetowej: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Poradę może uzyskać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, co dokumentuje się poprzez przyjęcie od osoby uprawnionej stosownego pisemnego oświadczenia.

Nie obowiązuje właściwość terytorialna według miejsca zamieszkania, każdy uprawiony mieszkaniec może uzyskać pomoc prawną w dowolnym wybranym przez siebie punkcie w powiecie parczewskim.

Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta Parczewski.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  lub

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

5) nieodpłatną mediację.

 Uprawnieni mogą uzyskać porady w zakresie:

  • prawa pracy;
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • prawa cywilnego;
  • spraw karnych;
  • spraw administracyjnych;
  • ubezpieczenia społecznego;
  • spraw rodzinnych;
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony
w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna
i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

Osoba uprawniona bezpośrednio po udzielonej pomocy wypełnia dobrowolnie część B karty pomocy obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskimi oraz umieszcza osobiście w specjalnie przygotowanej skrzynce na opinie znajdującej się w poczekalni opatrzonej opisem „Zwrot ankiety”. Ankieta jest anonimowa.

 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie parczewskim w 2024 r.

Pierwszy punkt zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ulicy Warszawskiej 24.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne mediacje udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów zgodnie z następującym harmonogramem:

Harmonogram znajduje się w tym linku (pierwsza i druga tabela).

Drugi punkt został powierzony organizacji pozarządowej Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO z siedzibą w Zamościu i prowadzony jest w 5 punktach mobilnych, które mieszczą się w Urzędach Gminy: Milanów, Podedwórze, Sosnowica, Dębowa Kłoda, Siemień.  Jest tam udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także prowadzona nieodpłatna mediacja. Porady udzielane są przez radcę prawnego od stycznia do grudnia, zgodnie z następującym harmonogramem:

Harmonogram znajduje się w tym linku (trzecia tabela).

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

 

 

 

 

 
Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział