Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”  informujemy, iż  na  podstawie art. 13 RODO r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Parczewie:

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Starostwo Powiatowe w Parczewie zadań Powiatu, jest Powiat Parczewski a w zakresie zadań przypisanych bezpośrednio staroście - Starosta Parczewski, mający z siedzibą w Parczewie, przy ul. Warszawskiej 24.  Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • Listownie: ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
 • Przez elektroniczną formularz kontaktowy dostępny na stronie: powiat.parczew.pl w zakładce „Kontakt”

Inspektor ochrony danych:

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agnieszka Czerniak. Możecie się Państwo kontaktować z IOD za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres e-mail:  inspektorodo@parczew.pl, lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

 1. w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze Danych obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji ww. celu);
 2. w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych wynikających z  przepisów prawa (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO) - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji ww. celu);
 3. w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy(dotyczy przypadków, kiedy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie umowy lub dla potrzeb realizacji działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wówczas podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, tj. wynikającym z zawartej umowy lub warunkiem zawarcia umowy (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania ww. celu);
 4. w celu wykonania usług, na realizację których wyrażono zgodę – dotyczy przypadków, kiedy na realizację konkretnych usług wyrazili Państwo zgodę (wówczas przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO)- podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.

Odbiorcami Państwa danych będą:

 1. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem;
 2. w szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora;
 3. w przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska, a w przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane realizacji a następnie, w przypadku materiałów archiwalnych, przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Starostwa Powiatowego w Parczewie zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział