Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Starostwo Powiatowe w Parczewie (ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, tel: (083) 355-14-70, fax: (083) 355-06-73, email: powiat@parczew.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Parczewie.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności Artur Jaszczuk, e-mail: powiat@parczew.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 833551470. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Biuletyn Informacji Publicznej jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powiat Parczewski nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Treści niedostępne

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej są zamieszczone dokumenty, które nie są dostępne cyfrowo.

- Serwis zawiera pliki PDF, które powstały poprzez zeskanowanie papierowych dokumentów bez rozpoznawania tekstu, lub na bazie plików edytowalnych nieprawidłowo sformatowanych.

- Część plików w formatach edytowalnych nie posiada prawidłowej struktury logicznej (otamowanie), co może utrudniać dostęp do treści dokumentu z wykorzystaniem czytników tekstu.

- Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów oraz tłumaczeń na język migowy,

- dokumenty zostały opublikowane jeszcze przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

- Nie wszystkie elementy graficzne umieszczone na stronie posiadają opis oraz tekst alternatywny w przypadku braku możliwości wyświetlenia zamieszczonej grafiki.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Parczewie znajduje się w budynku przy ul. Warszawskiej 24 w Parczewie. Starostwo zajmuje parter oraz cześć II piętra. Wejście do siedziby głównej urzędu znajduje się od strony ulicy Warszawskiej. Do budynku dochodzi się chodnikiem znajdującym się obok parkingu. Do wejścia prowadzi też podjazd.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wejściem do urzędu są schody z barierkami na zewnątrz i wewnątrz budynku. Obok wejścia głównego znajduje się podjazd umożliwiający wjechanie wózkiem inwalidzkim do urzędu na hol główny. W holu głównym po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia. W budynku znajduje się platforma przyschodowa, którą można się dostać na wszystkie piętra budynku, dostępna z głównego wejścia budynku.
W budynku na parterze są cztery toalety dla osób niepełnosprawnych (dwie damskie oraz dwie męskie).

W Starostwie Powiatowym w Parczewie jest przenośna  pętla indukcyjna. W budynku znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed urzędem, jaki i po przeciwnej stronie jest parking, jednak tylko bezpośrednio przed urzędem wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumaczenia w polskim języku migowym przez pracownika Starostwa Powiatowego w Parczewie w głównej siedzibie urzędu przy ulicy Warszawskiej 24 dla osób uprawnionych (głuchych lub słabosłyszących w pokoju nr 004). Umożliwione zostały również inne formy komunikacji z urzędem:

telefonicznie nr 83 355 14 70 sekretariat, 83 355 14 69 kancelaria – Biuro Obsług Interesanta,

fax nr 83 355 06 73, email: powiat@parczew.pl, elektroniczna skrzynka podawcza epuap, pod adresem: /r64vllh61k/SkrytkaESP

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w bloku przy Al. Jana Pawła II 36/20 w Parczewie. Siedziba referatu znajduje się na parterze bloku, który jest przy drodze wewnętrznej osiedla bloków przy Alei Jana Pawła II. Przy bloku jest duży parking osiedlowy z wjazdem zarówno od Alei Jana Pawła II, jak i od ul. Spółdzielczej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wejście do siedziby jest przez klatkę schodową bloku do której można wejść bezpośrednio z chodnika oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do pomieszczeń referatu są dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniach referatu jest łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W referacie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu osiedlowym od strony północno wschodniej budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parking wjeżdża się od ulic Al. Jana Pawła II oraz Spółdzielczej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumaczenia w polskim języku migowym przez pracownika Starostwa Powiatowego w Parczewie w głównej siedzibie urzędu przy ulicy Warszawskiej 24 dla osób uprawnionych (głuchych lub słabosłyszących w pokoju nr 004). Usługa dostępna w godzinach pracy Urzędu. Kontakt z referatem został zapewniony pod numerem telefonu 83 355 15 82. email: pzon@parczew.pl

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami znajduje się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 21 w Parczewie. Wejście schodami do Wydziału znajduje się w szczycie budynku od strony północno-wschodniej. Parking Wydziału znajduje się od strony południowo-zachodniej budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Do budynku prowadzą tylko schody, w budynku nie ma windy.

W związku z powyższym, obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w siedzibie głównej Starostwa przy ul. Warszawskiej 24. Do osoby niepełnosprawnej proszony jest pracownik celem jej obsłużenia.

W Wydziale Geodezji nie ma pętli indukcyjnych. W budynku znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking Wydziału znajduje się od strony południowo-zachodniej budynku, gdzie wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumaczenia w polskim języku migowym przez pracownika Starostwa Powiatowego w Parczewie w głównej siedzibie urzędu przy ulicy Warszawskiej 24 dla osób uprawnionych (głuchych lub słabosłyszących w pokoju nr 004). Usługa dostępna w godzinach pracy Urzędu. Kontakt z wydziałem został zapewniony pod numerem telefonu 83 355 16 56, email: geodezja@parczew.pl

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w używanej przeglądarce.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21, Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności Artur Jaszczuk, e-mail: powiat@parczew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833551470. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

10. Informacje dodatkowe

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajduje się na parterze w głównej siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ulicy ul. Warszawskiej 24 w Parczewie – pokój nr 020. Wejście do siedziby głównej urzędu znajduje się od strony ulicy Warszawskiej. Do budynku dochodzi się chodnikiem znajdującym się obok parkingu. Do wejścia prowadzi też podjazd.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wejściem do urzędu są schody z barierkami na zewnątrz i wewnątrz budynku. Obok wejścia głównego znajduje się podjazd umożliwiający wjechanie wózkiem inwalidzkim do urzędu na hol główny. W holu głównym po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia. W budynku znajduje się platforma przyschodowa, którą można się dostać na wszystkie piętra budynku, dostępna z głównego wejścia budynku.
W budynku na parterze są cztery toalety dla osób niepełnosprawnych (dwie damskie oraz dwie męskie).

W Starostwie Powiatowym w Parczewie jest przenośna  pętla indukcyjna. W budynku znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed urzędem, jaki i po przeciwnej stronie jest parking, jednak tylko bezpośrednio przed urzędem wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumaczenia w polskim języku migowym przez pracownika Starostwa Powiatowego w Parczewie w głównej siedzibie urzędu przy ulicy Warszawskiej 24 dla osób uprawnionych (głuchych lub słabosłyszących w pokoju nr 004). Usługa dostępna w godzinach pracy Urzędu. Kontakt został zapewniony pod numerem telefonu 83 355 15 88 oraz email: poradyprawne@parczew.pl

Na stronie internetowej www.parczew.pl można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-28.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego, stan na 01.01.2021 r.

Autor raportu: Wicestarosta Parczewski Artur Jaszczuk