Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Sekretarz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Andrzej Kośmider Stanowisko:Sekretarz
Telefon:(83) 356-14-05
361 1
Andrzej Kośmider Stanowisko:Sekretarz
Telefon:(83) 356-14-05
362 1
Elżbieta Zdolska Stanowisko:Sekretarz Powiatu
Telefon:(083) 355 15 96
Email:
Godziny przyjęć:

Sekretarz Powiatu przyjmuje obywateli w sprawach rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w godzinach urzędowania.


Obowiązki:
 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania starostwa, a w szczególności:
  • nadzór nad organizacją pracy starostwa oraz obsługą interesantów,
  • czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych,
  • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnieniem pracy w starostwie,
  • koordynacja prac związanych z przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników starostwa,
 2. zapewnienie warunków materialno – technicznych dla działalności starostwa,
 3. koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie powiatu,
 4. nadzorowanie toku przygotowywania i uzgadnianie projektów uchwał  rady powiatu, zarządu powiatu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu,
 5. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady powiatu projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd powiatu,
 6. opracowywanie projektów statutu powiatu i regulaminu organizacyjnego, starostwa oraz innych aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania starostwa,
 7. koordynowanie wdrażania nowoczesnych metod pracy i zarządzania personelem w starostwie,
 8. nadzorowanie terminowości składania oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby do tego zobowiązane i zapewnienie warunków właściwego ich przechowywania,
 9. nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 10. prowadzenie zbioru porozumień, spraw powierzonych innym jednostkom,
 11. informowanie zarządu powiatu, starosty i kierowników komórek organizacyjnych starostwa o zmianach w przepisach prawnych dotyczących starostwa,
 12. udzielanie wyjaśnień dla potrzeb rady powiatu, zarządu powiatu, starosty i komórek organizacyjnych,
 13. przygotowywanie projektów zakresów czynności kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i komórek organizacyjnych starostwa, przedkładanie ich do akceptacji staroście,
 14. sprawowanie nadzoru i koordynacja działań w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w starostwie pod względem ogólnym,
 15. wykonywanie innych zadań  z upoważnienia lub na polecenie starosty,
 16. w razie nieobecności starosty i wicestarosty pełnienie funkcji kierowania starostwem. 

 

 

363 3
Elżbieta Zdolska Stanowisko:Sekretarz Powiatu
Telefon:(083) 355 15 96
Email:
526 4
Elżbieta Zdolska Stanowisko:Sekretarz Powiatu
Telefon:(083) 355 15 96
Email:
828 5