Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Starosta

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Waldemar Wezgraj Stanowisko:starosta
Godziny przyjęć:Wtorek 10.00 - 14.00
Obowiązki:

 

1. Starosta jako kierownik Starostwa odpowiada jednoosobowo za jego funkcjonowanie.

2. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy:

-   organizowanie pracy i kierowanie Starostwem.

-   podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.

3. Realizacja polityki personalnej w Starostwie.

4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.

5. Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

6. W czasie nieobecności starosty lub niemożności wykonywania swych funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje wice starosta.

7. Staroście bezpośrednio podlegają następujące wydziały Starostwa i samodzielne stanowiska:

-   wydział Organizacyjny,

-   wydział Budżetu i Finansów,

-   biuro obsługi Rady i Zarządu Powiat,

-   wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

-   wydział Inwestycji i Budownictwa,

-   wydział Komunikacji,

-   samodzielne stanowisko d/s ochrony zdrowia.

 

361 1
Waldemar Wezgraj Stanowisko:starosta
362 1
Waldemar Wezgraj Stanowisko:Starosta
Godziny przyjęć:

Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 10.00 do 16.00 w pokoju numer 3


Obowiązki:
 1. Starosta organizuje pracę starostwa przy pomocy wicestarosty, sekretarza i skarbnika oraz kierowników wydziałów w sposób określony w ustawie o samorządzie powiatowym, statucie i niniejszym regulaminie.
 2. Określone przez starostę zadania mogą być wykonywane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
  Do zakresu działania starosty należy w szczególności:
  • organizowanie pracy zarządu powiatu i starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
  • wykonywanie uchwał zarządu,
  • realizacja polityki kadrowej i płacowej w starostwie,
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
  • koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych powiatu i organizowanie ich wzajemnej współpracy,
  • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności starostwa,
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd,
  • upoważnianie wicestarosty, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży,
  • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
  • udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach dotyczących powiatu.
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady powiatu i zarządu powiatu.
 3. Starosta jest Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Parczewskiego.
 4. Starosta kieruje starostwem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych. 

 

 

363 2
Jerzy Maśluch Stanowisko:Starosta Parczewski
Godziny przyjęć:

Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 10.00 do 16.00 w pokoju numer 3.


Obowiązki:

1. Starosta  sprawuje  nadzór nad merytoryczną pracą i podlegają  mu bezpośrednio:
1) Wydział Organizacyjno – Prawny,
2) Wydział Budżetu i Finansów,   
3) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,     
4) Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych,   
5) Wydział Zarządzania Siecią Internetu Szerokopasmowego,
6) Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
7) Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności    
8) Powiatowy Rzecznik Konsumentów.  

2. Starosta sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi  powiatu:
1) Powiatowym Urzędem Pracy w Parczewie,  
2) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie,     
3) Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie,    
4) Domem Pomocy Społecznej w Kalince,                 
5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

 

 

 

526 3
Janusz Hordejuk Stanowisko:Starosta Parczewski
Telefon:83 355 16 64
Email:
828 18