Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Skarbnik

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Ewa Klajda Stanowisko:skarbnik
Telefon:(083) 355 15 86
Email:
Godziny przyjęć:W godzinach pracy Urzędu
Obowiązki:

 

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

 

-  zapewnienie realizacji budżetu Powiatu,

-  wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w  zakresie rachunkowości,

-  nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,

-  zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,

-  kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

-  sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa,

-  kierowanie wydziałem budżetowo-finansowym, wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę

361 1
Ewa Klajda Stanowisko:skarbnik
Telefon:(083) 355 15 86
Email:
362 1
Ewa Klajda Stanowisko:Skarbnik
Telefon:(083) 355 15 86
Email:
Godziny przyjęć:

Skarbnik przyjmuje obywateli w sprawach rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w godzinach urzędowania.


Obowiązki:
 1. pełnienie obowiązków głównego księgowego budżetu powiatu,
 2. opracowywanie założeń i planów do projektu budżetu oraz przygotowywanie projektu budżetu powiatu i wieloletniej prognozy finansowej,
 3. nadzorowanie i bieżąca kontrola realizacji budżetu  powiatu,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. podejmowanie działań niezbędnych do przygotowania projektów uchwał związanych z   budżetem,
 6. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 7. przygotowywanie okresowych analiz ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu,
 8. opiniowanie projektów decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 9. organizacja obiegu dokumentów finansowych starostwa,
 10. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i   ustawy o finansach publicznych,
 11. bieżąca analiza budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej powiatowych jednostek organizacyjnych,
 12. ocena realizacji budżetu w zakresie wykorzystania środków finansowych powiatowych  jednostek organizacyjnych,
 13. nadzór nad prowadzeniem urządzeń finansowo- księgowych, syntetyczno- analitycznych  w  jednostkach organizacyjnych,
 14. analiza sprawozdań finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych,
 15. sporządzanie opinii oraz informacji dotyczących prowadzonej gospodarki finansowej w  jednostkach organizacyjnych powiatu i przedkładanie ich staroście,
 16. sprawowanie bezpośredniego nadzoru, w tym prowadzenie działań kontrolnych na stanowiskach pracy podporządkowanych w strukturze organizacyjnej starostwa skarbnikowi,
 17. realizowanie kontroli zarządczej pod względem finansowym oraz innych zadań zastrzeżonych dla skarbnika,
 18. wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę. 

 

 

363 2
Ewa Klajda Stanowisko:Skarbnik Powiatu
Telefon:(083) 355 15 86
Email:
526 3
Ewa Klajda Stanowisko:Skarbnik Powiatu
Telefon:(083) 355 15 86
Email:
828 4