Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Podinspektor ds. ksiegowości budżetowej i pozabudżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Parczewie

Symbol oferty
KD-XII.2110.2.2020.MM
Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 Parczew
Data ogłoszenia
2020-08-03
Termin składania dokumentów
2020-08-14
Wymagane wykształcenie

 

 

1.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem(formalne):

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub średnie ekonomiczne,  

3)      roczne doświadczenie zawodowe w księgowości, a w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest dodatkowo minimum trzyletni staż pracy,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia,

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem

2.      Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem( będące przedmiotem oceny):

1)      preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,

2)      znajomość ustaw  o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego,

3)      znajomość ustawy o finansach publicznych  (wraz z przepisami wykonawczymi), oraz ustawy o rachunkowości,

4)      znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  

5)      umiejętność interpretacji stosowanego prawa,

6)      umiejętność współpracy i przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,

7)      umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność,

8)      obsługa urządzeń biurowych, znajomość oprogramowania MS WINDOWS oraz pakietu biurowego Office (Outlook, Word, Excel).

 

Zakres obowiązków

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku w szczególności:

 

1)      Prowadzenie w dzienniku i na kontach księgi głównej jednostki budżetowej – Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie, ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych; prowadzenie ewidencji analitycznej wydatków budżetowych;  ewidencje prowadzić: rzetelnie, bieżąco, sprawdzalnie i bezbłędnie, a zapisów w tych ewidencjach dokonywać w sposób systematyczny i chronologiczny na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont.

Kompletne i prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych według klasyfikacji budżetowej, symboliki kont, a także prawidłowe numerowanie dokumentów w sposób zapewniający sprawdzalność ksiąg rachunkowych.

2)      Prowadzenie rzetelnie, bieżąco, sprawdzalnie i bezbłędnie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej rachunku funduszu świadczeń socjalnych, terminowe sporządzanie sprawozdań w tym zakresie; terminowe i poprawne sporządzanie preliminarza wydatków funduszu świadczeń socjalnych i sporządzanie rzetelnego sprawozdania z realizacji wydatków z tego funduszu oraz naliczanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w prawidłowej wysokości i terminowe wykonywanie dyspozycji kierownika jednostki w zakresie przekazywania środków na rachunek tego funduszu.

3)      Prowadzenie w dzienniku i na kontach księgi głównej – Obwody Łowieckie , ewidencji księgowej dochodów i wydatków; prowadzenie ewidencji analitycznej;  ewidencje prowadzić: rzetelnie, bieżąco, sprawdzalnie i bezbłędnie, a zapisów w tych ewidencjach dokonywać w sposób systematyczny i chronologiczny na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont.

Terminowe przekazywanie kwot dla Gmin na których znajdują się Koła Łowieckie na podstawie zestawień otrzymanych z Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska

4)      Terminowe i prawidłowe prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży podatku VAT w obsługiwanej jednostce Zarząd Dróg Powiatowych, rzetelne sporządzanie cząstkowej deklaracji podatku VAT i oraz przekazywanie deklaracji w celu ujęcia w łącznej deklaracji VAT skonsolidowanego. Przekazywanie podatku VAT na wskazany rachunek bankowy Powiatu.

5)      Egzekucja niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno -prawnym za zajęcie pasa drogowego, powstałych w Zarządzie Dróg Powiatowych,

6)      Rzetelne, bieżące, sprawdzalne i bezbłędne prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych Starostwa Powiatowego w Parczewie i Zarządu Dróg Powiatowych w Parczewie, w tym bieżące uzgadnianie ich stanu z ewidencją syntetyczną. Rzetelne, bieżące, sprawdzalne i bezbłędne rozliczanie wyników inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych Starostwa Powiatowego w Parczewie i Zarządu Dróg Powiatowych w Parczewie.

7)      Rzetelne, bieżące, sprawdzalne i bezbłędne prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków z kontrahentami i pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych, rozrachunków z zakładem ubezpieczeń społecznych i urzędami skarbowymi, w tym nie dopuszczanie do przedawnienia należności jednostki.

8)      Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie  realizowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym zapewnienie zgodności tych danych z danymi w ewidencji księgowej. Przygotowanie danych księgowych do analizy wykonania planów finansowych.

Wymagane dokumenty

4.  Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,

2) wypełniony  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według  wzoru załączonego do ogłoszenia,

3)oświadczenia (załącznik do ogłoszenia):

  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany do zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie przed zawarciem umowy o pracę do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności);
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginał do wglądu przy zatrudnieniu),

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który   zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Dokumenty wymienione w pkt 1-3, mają być własnoręcznie podpisane.

Warunki pracy

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

1)        wymiar czasu pracy – pełny etat,

2)        miejsce pracy – Parczew, ul. Warszawska 24,

3)        podjazd dla niepełnosprawnych do budynku w obrębie parteru  zaś sam budynek nieprzystosowany do potrzeb pracy osób niepełnosprawnych ruchowo, brak ciągów komunikacyjnych, drzwi wejściowe do pomieszczeń nie mają odpowiedniej szerokości i uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim,

4)        stanowisko pracy w wydziale, praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

7. Miejsce i termin składania dokumentów:   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 1500, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa mieszczącego się na parterze budynku, pokój nr 28  lub pocztą na adres:

 Starostwo Powiatowe w Parczewie,

 ul. Warszawska 24,

 21-200 Parczew

 z dopiskiem  dotyczy „Nabór na stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej  w Wydziale Budżetu i Finansów”.

 

W przypadkach przesyłania ofert za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie, uważa się ofertę, która wpłynęła do BOK Starostwa najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi

8. Inne informacje:

     Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie www.spparczew.bip.lubelskie.pl (Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Parczewskiego  z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Parczewie).

 

Kandydaci  którzy spełnili wymagania formalne  zostaną powiadomieni 
o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Warszawskiej 24 w Parczewie.

 

Osoba wyłoniona w naborze podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu. Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu(83) 355 15 93.


wyłączenie jawności – art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jerzy Maśluch
Dodano do BIP dnia 03-08-2020 14:34:30