Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków

Symbol oferty
KD-XII. 2110.1.2020.MM
Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 Parczew
Data ogłoszenia
2020-06-04
Termin składania dokumentów
2020-06-16
Wymagane wykształcenie
  1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem(formalne):

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub średnie geodezyjne z uwagi na wykorzystywanie danych zawartych w programach geodezyjnych,  

3)      6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub produkcji geodezyjnej i kartograficznej, a w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest  dodatkowo minimum trzyletni staż pracy,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia.

 

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem

2.      Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (będące przedmiotem oceny):

1)     preferowane wykształcenie wyższe geodezyjne,

2)     znajomość ustaw  o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny,

3)     znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne (wraz z przepisami wykonawczymi), o gospodarce nieruchomościami, o scalaniu i wymianie gruntów, o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

4)      znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  

5)      umiejętność interpretacji stosowanego prawa,

6)      umiejętność współpracy i przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,

7)      umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność,

8)      obsługa urządzeń biurowych, znajomość programu WINDOWS, OFFICE oraz programów związanych z obsługą ewidencji gruntów i budynków oraz ośrodka.

 

 

 

 

Zakres obowiązków

 3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku w szczególności:

1)      wprowadzanie zmian podmiotowych, przedmiotowych w ewidencji gruntów i budynków w następujących jednostkach ewidencyjnych: Parczew Miasto i Gmina Siemień,

2)      sporządzanie gminnych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

3)      prowadzenie postępowania administracyjnego przy wprowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,

4)      udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach, wykonywanie kopii map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów oraz przygotowywanie dokumentów obliczenia opłaty za wykorzystywanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i prawnym w jednostkach ewidencyjnych: Parczew Miasto, Gmina Siemień i Gmina Milanów,

5)      udostępnianie akt uwłaszczeniowych i dokumentów archiwalnych z terenu obsługiwania jednostek ewidencyjnych,

6)      prowadzenie postępowania administracyjnego przy modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, opracowywanie dokumentacji regulowania stanów pranych nieruchomości,

7)      obsługa osób fizycznych i prawnych w celu ustalenia numeru i powierzchni działki, ustalenia tytułu własności oraz wyjaśnianie rozbieżności występujących w zapisach ewidencji gruntów i budynków oraz innych dokumentach,

8)      wydawanie na żądanie osób zainteresowanych, na podstawie dokumentów archiwalnych, zaświadczeń w zakresie posiadanych gruntów.

 

 

 

Wymagane dokumenty

4.       Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) wypełniony  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według  wzoru załączonego do ogłoszenia,

3) oświadczenia (załącznik do ogłoszenia):

  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany do zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie przed zawarciem umowy o pracę do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności),
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginał do wglądu przy zatrudnieniu),

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który   zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Dokumenty wymienione w pkt 1-3, mają być własnoręcznie podpisane.

Warunki pracy

5.       Warunki pracy na danym stanowisku:

1)        wymiar czasu pracy – pełny etat,

2)        miejsce pracy – Parczew, ul. Warszawska 24,

3)        podjazd dla niepełnosprawnych do budynku w obrębie parteru  zaś sam budynek nieprzystosowany do potrzeb pracy osób niepełnosprawnych ruchowo, brak ciągów komunikacyjnych, drzwi wejściowe do pomieszczeń nie mają odpowiedniej szerokości i uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim,

4)        stanowisko pracy w wydziale, praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

6.       Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

7. Miejsce i termin składania dokumentów:   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 16 czerwca 2020 r.  do godz. 1500, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa mieszczącego się na parterze budynku, pokój nr 28  lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Parczewie,

 ul. Warszawska 24,

 21-200 Parczew

z dopiskiem dotyczy „Nabór na stanowisko Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków  w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”.

W przypadkach przesyłania ofert za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie, uważa się ofertę, która wpłynęła do BOK Starostwa najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi

8.    Inne informacje:

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie www.spparczew.bip.lubelskie.pl (Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Parczewskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Parczewie).

Kandydaci  którzy spełnili wymagania formalne  zostaną powiadomieni  telefoniczne bądź drogą elektroniczną o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Warszawskiej 24 w Parczewie.

Osoba wyłoniona w naborze podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu. Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu(83) 355 15 93.


Uwagi
Uwagi
wyłączenie jawności – art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jerzy Maśluch
Dodano do BIP dnia 04-06-2020 13:30:10