Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie

Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Parczewie
Data ogłoszenia
2022-05-04
Termin składania dokumentów
2022-05-25
Wymagane wykształcenie

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449) spełniająca następujące wymagania:


1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:


1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w uczelni
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz.1762) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022r. poz. 574 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672);
12) dopełnił obowiązek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633).


2. Osoba niebędąca nauczycielem, która:


1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449).

Wymagane dokumenty

III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oferty kandydatów przystępujących do konkursu winny zawierać następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki tj. Powiatowej Poradni Psychologiczni Pedagogicznej w Parczewie:
2) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.2:
świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających
okres zatrudnienia,
5) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w
ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub
b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
języka polskiego,
7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 289),
11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z
2021 r. poz. 255 i 464) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego
przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był
prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub
karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o
której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych.

Miejsce składania dokumentów

IV. Termin i sposób składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie” należy składać w Biurze Obsługi Klienta (pok. 031) Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, w terminie do 25 maja 2022r. do godz. 15.30.
2. W przypadku nadesłania oferty pocztą, oferta powinna wpłynąć do Biura Obsługi Klienta (pok. 031 ) do dnia 25 maja 2022r. do godz. 15.30.
3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Parczewie.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załączniki
  • pdf pobrano: 2 razy
  • pdf pobrano: 11 razy

  • Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Janusz Hordejuk
    Dodano do BIP dnia 04-05-2022 13:15:37