Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Podinspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji

Symbol oferty
KD-XII. 2110.1.2022
Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 Parczew
Data ogłoszenia
2022-04-22
Termin składania dokumentów
2022-05-06
Wymagane wykształcenie

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem(formalne):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe (pożądane prawo lub administracja),
 3. minimum sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
Wymagania związane ze stanowiskiem

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem( będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość ustaw o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego,
 2. znajomość ustawy o Kierujących pojazdami oraz ustawy prawo o ruchu drogowym,
 3. znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  
 4. umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów,
 5. umiejętność współpracy i przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,
 6. umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność,
 7. obsługa urządzeń biurowych, znajomość oprogramowania MS WINDOWS oraz pakietu biurowego Office (Outlook, Word, Excel).

 

Zakres obowiązków

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku w szczególności:

 1. Obsługa systemu Kierowca – bezpośrednia obsługa interesanta z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
 2. Prowadzenie postępowań w sprawie:
  1. wydawania praw jazdy
  2. wydawania międzynarodowych praw jazdy
  3. wydawania pozwoleń na kierowanie tramwajem
 3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na kierowców oraz generowanie i wydawanie profilu kandydata na kierowcę.
 4. Dokonywanie w prawach jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, lub ukończenia szkolenia okresowego
 5. Dokonanie wymiany praw jazdy wydanych za granicą
 6. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu uprawnień do kierowania pojazdami
 7. Wydawanie wtórników praw jazdy lub pozwoleń na kierowanie tramwajem w przypadku zawiadomienia o utracie tych dokumentów, zniszczeniu w stopniu powodującym ich nieczytelność a także w przypadku zmiany stanu faktycznego wymagającego zmian danych w nich zawartych
 8. Przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału
 9. Wydawanie uprawnień na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, pojazdem przewożącym wartości pieniężne, prowadzenie stosownego rejestru
 10. Wysyłanie akt kierowców, zgodnie z nowym miejscem zamieszkania
 11. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami
 12. Współpraca z PWPW S.A w zakresie przesyłania danych produkcji dokumentów praw jazdy oraz przygotowanie i wysyłanie zamówień druków do PWPW S.A
 13. Prowadzenie akt kierowców wysyłanych na inny teren i akt kierowców przesyłanych z innego terenu
 14. Udzielanie pisemnych informacji dotyczących kierowców na zapytanie kierowane przez uprawnione organy
 15. Terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych
 16. Występowanie do starostw powiatowych i innych urzędów o informacje dotyczącą danych pojazdów przerejestrowanych z terenu powiatu parczewskiego, bez uprzedniego zawiadomienia starosty parczewskiego o jego zbyciu przez właściciela pojazdu, przygotowanie decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej dla właścicieli pojazdów za niedokonanie zgłoszenia zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie upomnień za nieuiszczenie w terminie nałożonej kary pieniężnej.
Wymagane dokumenty

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) wypełniony  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według  wzoru załączonego do ogłoszenia,

3) oświadczenia (załącznik do ogłoszenia):

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany do zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie przed zawarciem umowy o pracę do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności);
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub wymagane doświadczenie zawodowe,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginał do wglądu przy zatrudnieniu),

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy lub wymagane doświadczenie zawodowe.

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który   zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Dokumenty wymienione w pkt 1-3, mają być własnoręcznie podpisane.

Warunki pracy

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 2. miejsce pracy – Parczew, ul. Warszawska 24,
 3. podjazd dla niepełnosprawnych do budynku w obrębie parteru zaś sam budynek nieprzystosowany do potrzeb pracy osób niepełnosprawnych ruchowo, brak ciągów komunikacyjnych, drzwi wejściowe do pomieszczeń nie mają odpowiedniej szerokości i uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
 4. stanowisko pracy w wydziale, praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

7. Miejsce i termin składania dokumentów:   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 6 maja 2022 r. do godz. 1500, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa mieszczącego się na parterze budynku, pokój nr 031   lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Parczewie,

Warszawska 24,

21-200 Parczew

 z dopiskiem  dotyczy „Nabór na stanowisko Podinspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami”.

W przypadkach przesyłania ofert za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie, uważa się ofertę, która wpłynęła do BOK Starostwa najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi

8. Inne informacje:

     Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie www.spparczew.bip.lubelskie.pl (Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Parczewskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Parczewie).

Kandydaci  którzy spełnili wymagania formalne  zostaną powiadomieni  o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Warszawskiej 24 w Parczewie.

Osoba wyłoniona w naborze podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu. Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu(83) 355 15 93.

Załączniki
 • pdf pobrano: 2 razy
 • pdf pobrano: 2 razy
 • pdf pobrano: 1 raz

 • Wybrany kandydat
  wyłączenie jawności – art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

  wyłączenie jawności – art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

  Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Janusz Hordejuk
  Dodano do BIP dnia 25-04-2022 13:37:32