Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie - zmiana terminu składania dokumentów

Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 Parczew
Data ogłoszenia
2021-04-09
Termin składania dokumentów
2021-05-20
Wymagane wykształcenie

posiadanie wykształcenia wyższego,

Wymagania związane ze stanowiskiem
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora podmiotu leczniczego,
 • posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 • kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat, który wyrazi gotowość wykonywania zawodu lekarza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie wraz z dokumentacją konkursową winien złożyć dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu lekarza w danej specjalizacji. Złożenie wniosku nie stanowi przyrzeczenia  w zakresie świadczenia usług medycznych przez kandydata.

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn.zm.) wybrany Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Parczewie.

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie ;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora, a w przypadku gotowości wykonywania zawodu lekarza dokumenty potwierdzające to prawo;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty , w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 • informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 • oświadczenia kandydata:
  1. o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie;
  2. o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska dyrektora podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą, a w przypadku gotowości wykonywania zawodu lekarza oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub ograniczenia wykonywania prawa zawodu ,
  3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  4. o nie wydaniu względem niego zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  5. o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie wraz z klauzulą informacyjną stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce składania dokumentów

Wymagane konkursem dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Parczewie parter pokój nr 28 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Parczewie ul. Warszawska 24; 21-200 Parczew. Na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata, adres,numer telefonu kontaktowego oraz adnotację „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Parczewie".
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 20 maja 2021 r. do godz. 15.30 ( decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Parczewie).

Aplikacje , które wpłyną do Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane

Uwagi
 1. Siedziba podmiotu leczniczego :

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie Kościelna 136; 21-200 Parczew

 1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym , organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie kandydaci mogą uzyskiwać od poniedziałku do piątku w  sekretariacie  SP ZOZ w Parczewie pod  nr tel. 83 3552102

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur : do 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani w formie pisemnej lub telefonicznie na numer telefonu podany przez kandydata w złożonej ofercie.


Wybrany kandydat
wyłączenie jawności – art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

wyłączenie jawności – art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Elżbieta Zdolska
Dodano do BIP dnia 09-04-2021 13:07:36