Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Podinspektor ds. urbanistyki i architektury w Wydziale Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Parczewie

Symbol oferty
KD-XII. 2110.3.2020
Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 Parczew
Data ogłoszenia
2020-08-12
Termin składania dokumentów
2020-08-25
Wymagane wykształcenie
 1. 1.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem(formalne):

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne (w kierunkach: budownictwo, architektura lub urbanistyka),  

3)      przy wykształceniu średnim wymagany minimum trzyletni staż pracy w administracji publicznej, natomiast w przypadku wykształcenia wyższego minimum czteromiesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej  lub bezpośrednio przy projektowaniu w jednostce projektowej,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia,

Wymagania związane ze stanowiskiem
 1. 2.      Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem( będące przedmiotem oceny):

1)      znajomość ustaw  o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego,

2)      znajomość ustawy Prawo budowlane  (wraz z przepisami wykonawczymi), oraz ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3)      znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  

4)      umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów,

5)      umiejętność współpracy i przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,

6)      umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność,

7)      obsługa urządzeń biurowych, znajomość oprogramowania MS WINDOWS oraz pakietu biurowego Office (Outlook, Word, Excel).

Zakres obowiązków
 1. 3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku w szczególności:

 

1)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwoleń na budowę i rozbiórkę bądź o zmianie tych pozwoleń oraz decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę,

2)     przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych i budowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz przygotowywanie decyzji wnoszenia sprzeciwu do tych spraw,

3)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

4)      rejestracja dzienników budowy,

5)      prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę oraz rejestrów zgłoszeń,

6)      obsługa interesantów - udzielenie informacji obejmujących zakres działania Wydziału w zakresie urbanistyki i architektury,

7)      współpraca (współdziałanie) z innymi instytucjami oraz organami w szczególności z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego

Wymagane dokumenty

 4.      Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,

2) wypełniony  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według  wzoru załączonego do ogłoszenia,

3)oświadczenia (załącznik do ogłoszenia):

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany do zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie przed zawarciem umowy o pracę do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności);
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginał do wglądu przy zatrudnieniu),

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który   zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-3, mają być własnoręcznie podpisane.

Warunki pracy

 5.      Warunki pracy na danym stanowisku:

1)        wymiar czasu pracy – pełny etat,

2)        miejsce pracy – Parczew, ul. Warszawska 24,

3)        podjazd dla niepełnosprawnych do budynku w obrębie parteru  zaś sam budynek nieprzystosowany do potrzeb pracy osób niepełnosprawnych ruchowo, brak ciągów komunikacyjnych, drzwi wejściowe do pomieszczeń nie mają odpowiedniej szerokości i uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim,

4)        stanowisko pracy w wydziale, praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

 6.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

7.    Miejsce i termin składania dokumentów:   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 25 sierpnia 2020 r.
do godz. 1500, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa mieszczącego się na parterze budynku, pokój nr 28  
lub pocztą na adres:

 Starostwo Powiatowe w Parczewie,

 ul. Warszawska 24,

 21-200 Parczew

 z dopiskiem  dotyczy „Nabór na stanowisko Podinspektor ds. urbanistyki i architektury  w Wydziale Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych”.

W przypadkach przesyłania ofert za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie, uważa się ofertę, która wpłynęła do BOK Starostwa najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi

 8.    Inne informacje:

     Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie www.spparczew.bip.lubelskie.pl (Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Parczewskiego 
z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Parczewie).

 

Kandydaci  którzy spełnili wymagania formalne  zostaną powiadomieni 
o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Warszawskiej 24 w Parczewie.

 

Osoba wyłoniona w naborze podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu. Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu(83) 355 15 93.

Załączniki
 • pdf pobrano: 5 razy
 • pdf pobrano: 4 razy

 • Wybrany kandydat
  wyłączenie jawności – art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

  wyłączenie jawności – art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

  Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jerzy Maśluch
  Dodano do BIP dnia 12-08-2020 15:18:35